Creacion de la via EMP puerto manoa- boca esquilaya-la oroya -chomta bamba EMP Pampa Grande distrito de San Gaban-ayapata-ituata-coasa-usicayos-limbani-phara-alto Inambari-Putina Punco, Provincia Carbaya- sandia Puno.